LEE KYU - HYUN SABOM. KI BON DONG JAK. SOGUI KISUL (Ap Kubi Sogui).

Lee Kyu Hyun sabom, explaining Ap kubi sogui stance."

Go back